O projektu

TOČKA – Info centar za mlade

Projekt pod nazivom ”TOČKA – Info centar za mlade” provodit će se na području Šibensko-kninske županije u trajanju od 24 mjeseca. Cilj projekta je podići razinu informiranosti i pružiti podršku mladima na području Šibensko – kninske županije kroz aktivnosti informiranja i savjetovanja. Provedbom projekta uspostavit će se info centar za mlade koji će ih informirati i savjetovati o njihovim pravima, kulturi mladih, organizaciji slobodnog vremena, zapošljavanju, mobilnosti i Garanciji za mlade. Ciljna skupina projekta su mlade osobe do 25 godina, mlade osobe u dobi 15 do 29 godina i mlade osobe (15 – 29 godina) s invaliditetom.

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Provedbom projekta „TOČKA – Info centar za mlade“ podići će se razina informiranosti i pružiti podrška mladima na području Šibensko – kninske županije aktivnostima informiranja i savjetovanja kroz područja interesa za mlade. Rezultati će
se očitovati u participativnom sudjelovanju mladih u društvenom životu zajednice.

PARTERI NA PROJEKTU

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik, Veleučilište u Šibeniku, Veleučilište „Marko Marulić“ Knin, Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“

PODRUČJE PROVODBE PROJEKTA: Šibensko – kninska županija

RAZDOBLJE PROVODBE PROJEKTA: 18. svibnja 2018. – 17.svibnja 2020. (24 mjeseca)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 617.348,64 kn (sredstva EU: 527.746,34 kn)

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

STRUKTURA KORISNIKA

Mlade osobe do 25 godina, mlade osobe u dobi 15 do 29 godina i mlade
osobe (15 – 29 godina) s invaliditetom

projekt točka

AKTIVNOST PROJEKTA

Element projekta 1: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje
usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice

 • Savjetovanje i informiranje mladih kroz rad info centra
 •  Izrada i distribucija letaka i plakata o centru
 •  4 okrugla stola na temu prikupljanja informacija i savjetovanja mladih
 • Ažuriranje info točke na 6 lokacija
 • 2 predavanja „Mi to možemo”
 • 3 info pulta „Putuj i uči”
 • 12 pultova „Informiraj se“ (slabije razvijene sredine ŠKŽ)
 • 2 aktivnosti „Živa knjižnica” na temu Garancija za mlade
 • 2 javne debate „Mladi i aktivni” (strukturirani dijalog”)
 • Web portal za mlade
 • Uključeno 6 volontera u provedbu projekta
  Element projekta 2: Povećanje kapaciteta stručnjaka koji rade s mladima
 • Osposobljavanje za 5 stručnjaka koji rade s mladima na temu „Razvoj vještina i metoda
  za rad s mladima”
 • Studijsko putovanje u Bruxelles za 4 osobe iz info centra i 2 mlade osobe
  Promidžba i vidljivost:
 • Početna i završna konferencija
 • Izrada i distribucija letaka i plakata o projektu
 • Izrada rollup banera
 • Video uradak o provedbi projekta
  Upravljanje projektom:
 • Sastanci partnera (12)
 • Narativni i financijski izvještaji (8)

USLUGE I AKTIVNOSTI KOJE TI NUDI INFO CENTAR POTPUNO SU BESPLATNE!

 • Informiranje I savjetovanje

 • Korištenje interneta I mogućnosti ispisa I fotokopiranja

 • Sudjelovanje na radionicama, predavanjima, okruglim stolovima I javnim debatama koje imaju za cilj omogućiti mladim osobama participativno sudjelovanje u društvenom životu zajednice

 • Mogućnosti volontiranja

 • Razvijanje životnih vještina, upoznavanje novih ljudi I otvaranje novih mogućnosti

OSNOVNE TEME INFORMIRANJA I SAVJETOVANJA KOJE TI NUDIMO

obrazovanje, profesionalno savjetovanje, zdravlje, socijalna sigurnost, prava potrošača, pomoć u stresnim situacijama, mobilnost, slobodno vrijeme, pravni savjeti, stanovanje, aktivno sudjelovanje u društvu, ekologija, međunarodni projekti…